Pozvánka

Milí rodičia, deti… dovoľujeme si pozvať Vás na počúvanie relácie LUNAPARK už túto nedeľu 18.10.2020 v čase od 9.00 do 10.00 h. V rubrike audio rozprávka sa predstavia herci Literárno – dramatického odboru ZUŠ Nemšová. Dovoľujeme si poslať Vám link, prostredníctvom ktorého si môžete vypočuť reláciu pre deti LUNAPARK už túto nedeľu 18.10.2020 v čase od 9.00 -10.00 h. V rubrike Audio rozprávka zaznejú dve Ezopove bájky, z knihy, ktorú nám darovalo vydavateľstvo BUVIK. Orol a líška načítala Natália Miškechová a Prasiatko a ovce načítali Janka Koníčková, Adam Ďuriš, Emka Vargicová a Natália Miškechová. Postupne budeme vysielať ďalšie bájky, básne,...

OZNAM

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR bude od 12.10.2020 až do odvolania prebiehať vyučovanie tanečného, výtvarného, literárno-dramatického odboru a vyučovanie hudobnej náuky dištančnou formou.

OZNAM

Milí rodičia! Základná umelecká škola Nemšová Vám oznamuje, že školský rok 2020/2021 sa začína 2. septembra 2020. Každý žiak musí priniesť na prvú vyučovaciu hodinu Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.  Bez podpísaného vyhlásenia sa žiak nemôže vyučovania zúčastniť.                                                                                                     ...

Čestné vyhlásenie

Vážení rodičia, V zmysle §7, ods. 4 a §7a, ods. 4, 5 zákona č.325/2012Z.z., ktorý novelizuje zákon č.597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam môže žiaka základnej umeleckej školy uviesť do zberu pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR len jeden zriaďovateľ základnej umeleckej školy len v jednej základnej umeleckej škole, ktorý na žiaka dostane finančné prostriedky od štátu. Z tohto dôvodu je zákonný zástupca žiaka (rodič) povinný podpísať a odovzdať Čestné vyhlásenie pre zber údajov pre školský rok 2020/2021 jednej základnej umeleckej škole, pre ktorú sa rozhodne....

Otvorenie školy

  Vážení rodičia.   Po dohode so zriaďovateľom (mesto Nemšová) bude Základná umelecká škola Nemšová otvorená od 8. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020  v prevádzke v čase od 7.00h do 16.00h . Vyučovanie sa obnoví len pre žiakov hudobného odboru v Nemšovej na ul. Ľuborčianska 2 a v priestoroch Katolíckej spojenej školy.  Žiaci hudobného odboru sa vzdelávajú len v hlavnom predmete – Hra na nástroj, Spev. Na elokovaných pracoviskách vo všetkých odboroch a taktiež skupinové vyučovanie v Nemšovej bude prebiehať do konca školského roka naďalej dištančnou formou. Žiaci budú chodiť do základnej umeleckej školy po prerušení prevádzky dobrovoľne a budú sa riadiť prevádzkovým a vnútorným režimom stanoveným...

OZNAM

Vážení rodičia, z dôvodu mimoriadnej situácie na Slovensku, ktorú vyhlásila vláda SR v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny a na základe rozhodnutia ministerky školstva SR bude v Základnej umeleckej škole Nemšová od pondelka 16. marca 2020 do piatka 27. marca 2020  a od 30. marca do odvolania prerušené vyučovanie.  V prípade akejkoľvek zmeny vás budeme informovať prostredníctvom web stránky našej školy. Ďakujeme za pochopenie. usmernenie MŠVVaŠ SR zo dňa 12.3.2020 si môžete pozrieť tu.

USMERNENIE MŠVVŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 3. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení: RUŠIA SA A ZAKAZUJÚ SA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU: všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia ( týka sa to aj programu Erazmus +) návštevy v špeciálnych výchovných zariadeniach, s účinnosťou  od 10.3.2020 všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety,...

USMERNENIE MŠVVŠ SR č. 2 k šíreniu koronavírusu

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení: RUŠIA SA: 1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia, 2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania. Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil – hlavne do Talianska. DÔRAZNE apelujeme na rodičov,...