Čestné vyhlásenie

Vážení rodičia,

V zmysle §7, ods. 4 a §7a, ods. 4, 5 zákona č.325/2012Z.z., ktorý novelizuje zákon
č.597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení na účely
rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam môže žiaka základnej umeleckej
školy uviesť do zberu pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
len jeden zriaďovateľ základnej umeleckej školy len v jednej základnej umeleckej
škole, ktorý na žiaka dostane finančné prostriedky od štátu. Z tohto dôvodu je zákonný zástupca žiaka
(rodič) povinný podpísať a odovzdať Čestné vyhlásenie pre zber údajov pre školský
rok 2020/2021 jednej základnej umeleckej škole, pre ktorú sa rozhodne.
Na základe odovzdaných čestných prehlásení škola spracuje zoznam žiakov ako prílohu
do zberu údajov, ktorý predloží riaditeľ základnej umeleckej školy mestu.
Upozorňujeme rodičov, že podľa týchto pravidiel sa postupuje od septembra 2013. Ak
chce žiak navštevovať ďalšiu základnú umeleckú školu, rodič (zákonný zástupca)
prekonzultuje možnosti a finančné podmienky s riaditeľom školy.

 

Prosíme rodičov žiakov, ktorí budú vo vyučovaní na našej škole pokračovať aj v školskom roku 2020/2021                                                                                                                                                              aby podpísané tlačivo doručili triednemu učiteľovi, resp. poslali na adresu ZUŠ Nemšová, Ľuborčianska 2, 914 41 Nemšová najneskôr do 11.9.2020

 

Tu si môžete stiahnuť – čestné vyhlásenie zuš

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *