O ŠKOLE

Základná umelecká škola Nemšová poskytuje  základné umelecké vzdelanie v jednotlivých predmetoch umeleckého zamerania ,pripravuje žiakov na štúdium študijných odborov na stredných školách umeleckého zamerania , na konzervatóriu a   na štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.

Poskytujeme vzdelávanie v hudobnom odbore( dychové hudobné nástroje, klavír, spev, bicie,husle, gitara, elektrická gitara, cimbál, akordeón), tanečnom odbore( tanečná príprava, základy baletu a gymnastiky, ľudový tanec, jazzový tanec, módny tanec – hipp hop, disco dance, show dance, mažoretky) a výtvarnom odbore( kresba, maľba, grafika, modelovanie, keramika, servítková technika a iné). Novinkou je literárno- dramatický odbor (prípravná dramatická výchova, dramatické a slovesné oddelenie).

V súčasnosti študuje na našej škole 945 žiakov  v prípravom a  základnom štúdiu ( I. a II. stupeň) a štúdiu pre dospelých v Nemšovej a na našich elokovaných pracoviskách.

Naši žiaci môžu svoj talent a výsledky svojej práce predviesť na malých i väčších koncertoch či besiedkach, ktoré organizujeme niekoľkokrát ročne.

HISTÓRIA ŠKOLY

Počiatky našej školy sú späté s rokom 1997 , kedy od 1. septembra bola do siete škôl zapísaná Základná umelecká škola, Ľuborčianska 2. Od 3. septembra sa začalo vyučovanie 150 žiakov v troch umeleckých odboroch so študijným zameraním  hra na klavíri, hra na akordeóne, sólový spev, zborový spev, tanec, hra na dychových nástrojoch a výtvarné techniky. Na ZUŠ pôsobilo 5 učiteľov. Prvým riaditeľom školy sa stal Mgr. Milan Majtás, ktorého v roku 2001 vystriedal vo funkcii riaditeľa Pavol Osrman. Prechodom kompetencií delimitáciou školstva na obce sa  1.júla 2002 stalo zriaďovateľom školy mesto Nemšová ako preddavková organizácia bez právnej subjektivity, dovtedy bol zriaďovateľom Okresný úrad Trenčín. Dňa 1.januára 2004 zriaďovacou listinou mesto Nemšová zriadilo ZUŠ Nemšová ako samostatnú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou a upravilo názov školy na Základná umelecká škola Nemšová. Od tohto obdobia až po súčasnosť škola postupne rozširuje pôsobnosť a začína poskytovať základné umelecké vzdelanie na elokovaných pracoviskách v obciach : Dolná Súča, Horné Srnie, Bolešov, Drietoma, Trenčín, Trenčianska Turná, Soblahov, Trenčianske Stankovce, Melčice-Lieskové, Chocholná, Skalka nad Váhom, Horná Súča, Hrabovka. Od 1. januára 2013 bola poverená zastupovaním riaditeľa ZUŠ v Nemšovej Mgr. Adela Blahová a od 1.júla sa stala riaditeľkou školy Bc. Viera Muntágová, DiS.art. V školskom roku 2013/2014 prešla budova čiastočnou rekonštrukciou, vymenili sa plastové okná, vchodové dvere,  zrekonštruovali sa sociálne zariadenia a interiér učební, zakúpili sa nové hudobné nástroje ,notebooky a projektor  pre vyučovanie hudobnej náuky, notový materiál a nábytok do učební,  učebné pomôcky pre výtvarný odbor a tanečné kostýmy pre tanečný odbor. K 1.9.2016 mesto Nemšová zrekonštruovala budovu bývalej práčovne  pri MŠ na ulici Ľuborčianskej.  V súčasnosti ZUŠ môže v týchto priestoroch používať dve učebne pre hudobný odbor  a jednu veľkú učebňu pre výtvarný odbor.

V priebehu dvadsiatich rokov sa zo školy so 150 žiakmi stala škola s 945 žiakmi a desiatimi elokovanými pracoviskami. Z piatich pedagogických zamestnancov sa stalo 45 pedagogických zamestnancov, ktorí svoju lásku k umeniu odovzdávajú svojim žiakom. V priebehu svojej krátkej histórie sa v škole formovalo i niekoľko zoskupení  v hudobnom odbore.  V roku 2000 bol založený Dvorecký dychový orchester a v roku  2001 bolo založené Dvorecké dychové kvinteto, obe zoskupenia viedol pedagóg a neskôr riaditeľ školy Pavol Osrman. Od školského roku 2013/2014 vedie Detský dychový orchester v Dolnej Súči pedagóg Vladimír Vavro , v školskom roku 2016/2017 založil v Nemšovej Dominik Štefánek, DiS.art  tanečný orchester  Big-Band, dirigentom orchestra sa stal Mgr.Karol Lipták. V roku 2013 pribudol v tanečnom odbore detský folklórny súbor Dvorček.  Od školského roku 2016/2017 pribudla v tanečnom odbore v Nemšovej skupina moderného tanca s názvom Elis.