HUDOBNÝ ODBOR

Hudobný odbor je charakteristický  individuálnou formou vyučovania (hra na nástroji, spev) doplnenou kolektívnymi predmetmi (hudobná náuka, komorná a súborová hra, hra v orchestri, komorný a zborový spev a pod.) V hudobnom odbore vyučujeme hru na hudobné nástroje: heligónka, husle, gitara, klavír, akordeón, bicie, zobcová flauta, pozauna, priečna flauta, trúbka , tuba, klarinet, saxofón, cimbal.

V rámci hudobného odboru na našej škole pôsobia nasledujúce  hudobné telesá:

♪ Dychový orchester

♪ Spevácky zbor

♪ Komorné zoskupenia

♪ Big Band (tanečný orchester)

V hudobnom odbore prebieha vyučovanie v prípravnom štúdiu a základnom štúdiu. Pre talentované detí a žiakov, ktorí sa pripravujú na štúdium na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania je možnosť absolvovania rozšíreného štúdia. Pre žiakov, ktorí absolvovali I. a II. stupeň základného štúdia je možnosť pokračovať v štúdiu pre dospelých, počas ktorého si prehĺbi teoretické i nástrojové kompetencie. Štúdium pre dospelých je určené aj pre začiatočníkov.

Teší nás, že naši hudobníci pravidelne vystupujú na rôznych kultúrnych podujatiach, interných a verejných koncertoch.