OZNAM

Vážení rodičia. Podľa vyjadrenia RÚVZ v Trenčíne sa musia žiaci pri nástupe do školy preukázať Čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu OBIDVOCH zákonných zástupcov alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19. V prípade, že toto vyhlásenie s prílohou neodovzdáte, dieťa nemôže nastúpiť na vyučovanie. Čestné vyhlásenie potrebné k nástupu dieťaťa do školy si môžete stiahnuť pod textom. Vyučovanie skupinovej formy vyučovania a vyučovanie hry na dychové nástroje a spevu ako aj vyučovanie žiakov individuálnej formy vyučovania vo veku II. stupňa ZŠ a starších naďalej prebieha dištančnou formou. O priebehu vyučovania Vás budú kontaktovať  triedni učitelia. Vstup zákonných zástupcov do budovy školy...

OZNAM

Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 5.2.2021 ,uznesenia vlády SR č. 77 zo dňa 5.2.2021 a po dohode so zriaďovateľom obnovujeme od 8.2.2021 prezenčné vyučovanie v Nemšovej i na elokovaných pracoviskách pre žiakov vo veku I. stupňa ZŠ  v individuálnej forme vyučovania okrem vyučovania spevu a hry na dychové nástroje. Vyučovanie skupinovej formy vyučovania a vyučovanie hry na dychové nástroje a spevu ako aj vyučovanie žiakov individuálnej formy vyučovania vo veku II. stupňa ZŠ a starších naďalej prebieha dištančnou formou. Nástup na prezenčnú formu vyučovania je dobrovoľný, podmienkou je však vyplnenie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti dieťaťa a zákonného zástupcu . Nástup dieťaťa na prezenčnú formu vzdelávania je...

Pozvánka

Milí rodičia, deti… dovoľujeme si pozvať Vás na počúvanie relácie LUNAPARK už túto nedeľu 18.10.2020 v čase od 9.00 do 10.00 h. V rubrike audio rozprávka sa predstavia herci Literárno – dramatického odboru ZUŠ Nemšová. Dovoľujeme si poslať Vám link, prostredníctvom ktorého si môžete vypočuť reláciu pre deti LUNAPARK už túto nedeľu 18.10.2020 v čase od 9.00 -10.00 h. V rubrike Audio rozprávka zaznejú dve Ezopove bájky, z knihy, ktorú nám darovalo vydavateľstvo BUVIK. Orol a líška načítala Natália Miškechová a Prasiatko a ovce načítali Janka Koníčková, Adam Ďuriš, Emka Vargicová a Natália Miškechová. Postupne budeme vysielať ďalšie bájky, básne,...

OZNAM

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR bude od 12.10.2020 až do odvolania prebiehať vyučovanie tanečného, výtvarného, literárno-dramatického odboru a vyučovanie hudobnej náuky dištančnou formou.

OZNAM

Milí rodičia! Základná umelecká škola Nemšová Vám oznamuje, že školský rok 2020/2021 sa začína 2. septembra 2020. Každý žiak musí priniesť na prvú vyučovaciu hodinu Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.  Bez podpísaného vyhlásenia sa žiak nemôže vyučovania zúčastniť.                                                                                                     ...

Čestné vyhlásenie

Vážení rodičia, V zmysle §7, ods. 4 a §7a, ods. 4, 5 zákona č.325/2012Z.z., ktorý novelizuje zákon č.597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam môže žiaka základnej umeleckej školy uviesť do zberu pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR len jeden zriaďovateľ základnej umeleckej školy len v jednej základnej umeleckej škole, ktorý na žiaka dostane finančné prostriedky od štátu. Z tohto dôvodu je zákonný zástupca žiaka (rodič) povinný podpísať a odovzdať Čestné vyhlásenie pre zber údajov pre školský rok 2020/2021 jednej základnej umeleckej škole, pre ktorú sa rozhodne....

Otvorenie školy

  Vážení rodičia.   Po dohode so zriaďovateľom (mesto Nemšová) bude Základná umelecká škola Nemšová otvorená od 8. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020  v prevádzke v čase od 7.00h do 16.00h . Vyučovanie sa obnoví len pre žiakov hudobného odboru v Nemšovej na ul. Ľuborčianska 2 a v priestoroch Katolíckej spojenej školy.  Žiaci hudobného odboru sa vzdelávajú len v hlavnom predmete – Hra na nástroj, Spev. Na elokovaných pracoviskách vo všetkých odboroch a taktiež skupinové vyučovanie v Nemšovej bude prebiehať do konca školského roka naďalej dištančnou formou. Žiaci budú chodiť do základnej umeleckej školy po prerušení prevádzky dobrovoľne a budú sa riadiť prevádzkovým a vnútorným režimom stanoveným...