NEMŠOVÁ

Základná umelecká škola Nemšová – hlavná budova          

Ľuborčianska 2, 91441 Nemšová

Elokované pracoviská:

Základná škola,  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová

Katolícka spojená škola Nemšová, Školská 9, 914 41 Nemšová

Hudobný odbor:

Mgr. art. Boďová Simona – zobcová flauta, saxofón

Martin Rebro, DiS. art. – zobcová flauta, trubka

Štefánek Dominik, DiS. art. – dychové nástroje

Mgr. Hladká Katarína, DiS. art. – akordeón

Mgr. Lipták Karol – klavír

Muntág Miroslav, DiS. art. – klavír

Mgr. Ondrušíková Lucia, DiS. art. – klavír

Varhaníková Edita – klavír

Mgr. Púčková Zuzana – klavír, hudobná náuka

PaedDr. Kristína Bartošová- klavír, spev

Mgr. Orechovský Michal – gitara

Pleva Martin, DiS. art. – gitara

Mgr. Laura Dlábiková  – spev

Černáková Alžbeta – spev

Pružincová Iveta – husle

Mgr. Sirotná Šutá Veronika – husle

Mgr. Staňo Andrej – cimbal

Dušan Pišný, DiS. art. – bicie

Výtvarný odbor:

Mgr. Ondrej Peťkovský, PhD.

Mgr. Jana Hollá

Mgr. Anna Haliaková, DiS. art.

Tanečný odbor:

Bc. Viera Muntágová, DiS. art.

Ertlová Alena

Ficka Gabriela, DiS.art.

Miroslava Skoková, DiS. art.

Monika Kňažeková

Mutalová Terezia

Literárno – dramatický odbor

PaedDr. Kristína Bartošová