ŠKOLNÉ

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom 

Na základe VZN mesta Nemšová č. 6/2023, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2018 sa mení od 1.1.2024 výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ Nemšová nasledovne:

           Individuálne štúdium                      (hudobný odbor)

              Suma na mesiac

                              Skupinové štúdium

(výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odb.)

                                Suma na mesiac

Prípravné štúdium                               13,00€                                               13,00€
Základné štúdium                               13,00€                                               13,00€
Štúdium pre žiaka nad 25 rokov                               40,00€                                               25,00€

Platby sa uhrádzajú na celý polrok:                                                                                                                                                                                                                     1. polrok – september – december (4 mes)                                                                 2. polrok: január – jún (6 mes)

Platbu môžete uhradiť cez internet banking, šekovou poukážkou alebo vkladom na účet vo VUB banke.

Číslo účtu je SK82 0200 0000 0017 8481 2051

Prosím pri platbe nezabudnite uviesť správny variabilný symbol dieťaťa

a do správy pre prijímateľa-  meno a priezvisko dieťaťa.