Nástup žiakov na vyučovanie

Vážení rodičia, milí žiaci.

S radosťou Vám oznamujeme, že od 12.4.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie v Nemšovej i na elokovaných pracoviskách pre žiakov vo veku I. stupňa ZŠ  v individuálnej forme vyučovania okrem vyučovania spevu a hry na dychové nástroje.

Vyučovanie skupinovej formy vyučovania a vyučovanie hry na dychové nástroje a spevu ako aj vyučovanie žiakov individuálnej formy vyučovania vo veku II. stupňa ZŠ a starších naďalej prebieha dištančnou formou.

Nástup na prezenčnú formu vyučovania je dobrovoľný, podmienkou je však vyplnenie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktorého prílohou je negatívny výsledok testu na ochorenie COVID – 19 jedného zo zákonných zástupcov, ktorí žijú s dieťaťom v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o prekonaní COVID – 19 v období nie staršom ako 90 dní, príp. doklad o druhom zaočkovaní starší ako 14 dní. Toto tlačivo si môžete stiahnuť pod textom. Taktiež si pod týmto oznamom môžete prečítať aj súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa pokynov MŠVVaŠ SR.

O priebehu vyučovania Vás budú kontaktovať  triedni učitelia.

Vstup zákonných zástupcov do budovy školy je naďalej zakázaný. Žiadame žiakov a ich zákonných zástupcov o dodržiavanie epidemiologických opatrení.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *